Work > Past Works

Indigo Katazome
Indigo Katazome
43'' x 43''
2014